Employee Assistance Program (EAP)

 • Holistic Approach
 • Counseling Services
 • Psychology Workshop
 • Mindfulness Sessions
 • Art & Craft Program
 • 24/7 Helpline and Critical Incident Response
 • Online Resources and Support

For inquiries, please feel free to contact us at

Email

hello@peacepleasestudio.com

Phone Number

+66 65 235 3369
Pat
Business Development (B2B Sales)

English Version

สุขภาพและความเป็นอยู่ของพนักงานเป็นเรื่องสำคัญ เพราะถ้าหากพนักงานมีปัญหาในชีวิตที่ไม่ได้รับการแก้ไข ปัญหาเหล่านั้นจะสามารถส่งผลต่อชีวิตในมิติอื่น ๆ ได้ ซึ่งรวมถึงชีวิตการทำงาน หากพนักงานไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ องค์กรจะได้รับผลกระทบไปด้วย ดังนั้น การดูแลซึ่งกันและกันภายในองค์กรจึงเป็นเรื่องสำคัญ

Peace Please เล็งเห็นความสำคัญของความเป็นอยู่ของพนักงานเช่นเดียวกัน เราจึงออกแบบ Employee Assistance Program หรือ EAP โปรแกรมช่วยเหลือพนักงานในรูปแบบการให้คำปรึกษาตัวต่อตัวกับนักจิตวิทยา (Private Counselling) เพื่อช่วยบรรเทาความกังวลภายในใจของพนักงาน และช่วยให้พนักงานรู้สึกดีขึ้น สามารถรับมือกับปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และหาทางออกร่วมกันได้

โปรแกรมช่วยเหลือพนักงาน (Employee Assistance Program: EAP) คืออะไร?

Employee Assistance Program หรือ EAP คือโปรแกรมให้คำปรึกษาทางด้านจิตวิทยากับนักจิตวิทยา (Private Counselling) โดยให้พนักงานได้ทำการพูดคุยกับนักจิตวิทยาตัวต่อตัวและเป็นส่วนตัว ตัวอย่างปัญหาที่นักจิตวิทยาสามารถให้คำปรึกษาได้

 • ความเครียดจากการทำงาน
 • ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว ความรุนแรงภายในครอบครัว
 • การดูแลผู้สูงอายุ การเลี้ยงลูก
 • การรักษาความสัมพันธ์กับคนรักหรือเพื่อน
 • ปัญหาเรื่องเงิน การวางแผนเกษียณ
 • ปัญหาด้านสุขภาพ Office Syndrome นอนไม่หลับ กินข้าวไม่ลง
 • มีปัญหาเรื่องสุขภาพจิต ภาวะ Burnout การสูญเสีย การเสพติด

โปรแกรมออกแบบมาเพื่อพนักงานทุกคน

บริการ Employee Assistance Program (EAP) ออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือพนักงานทุกคน นักจิตวิทยาของเราพร้อมทำงานร่วมกับพนักงานทุกคนในองค์กรของคุณในการทำความเข้าใจปัญหา เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของแต่ละบุคคล เพื่อกำหนดแผนการดำเนินงาน และแนวทางการให้คำปรึกษาได้อย่างเฉพาะเจาะจง เพื่อให้พนักงานได้มีสุขภาพจิตที่แข็งแรง และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

สร้างสมดุลระหว่างงาน และชีวิตส่วนตัว

การสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงาน และชีวิตส่วนตัวเป็นรากฐานสำคัญในการออกแบบ Employee Assistance Program (EAP) บุคลากรด้านสุขภาพจิตของเราพร้อมช่วยเหลือพนักงานทุกคนให้สามารถจัดการงาน และชีวิตส่วนตัวได้อย่างมีคุณภาพ อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมให้พนักงานได้พัฒนาทักษะของตัวเองในการจัดการเวลา สร้างขอบเขตความสัมพันธ์อย่างมีคุณภาพ เรียนรู้การจัดลำดับสิ่งสำคัญในชีวิต และการสื่อสารอย่างมีสร้างสรรค์ เพื่อช่วยให้พนักงานสามารถทำงานให้องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรักษาความเป็นอยู่ที่ดีให้ชีวิตส่วนตัวได้ นอกจากนี้การส่งเสริมโปรแกรมการดูแลสุขภาพจิตของพนักงาน ยังช่วยลดภาวะเครียด ภาวะหมดไฟ เพิ่มความพึงพอใจ และความผูกพันในที่ทำงานได้เช่นกัน

ประโยชน์ของ Employee Assistance Program หรือ EAP ต่อองค์กร

 • ลดความเครียดของพนักงาน
 • พนักงานทำงานได้อย่างราบรื่นขึ้นและประสบความสำเร็จมากขึ้น
 • เป็นการสนับสนุนการดูแลสุขภาพจิตภายในองค์กร
 • พนักงานมีความสุขในการทำงานมากขึ้น
 • ทำให้พนักงานเล็งเห็นว่าองค์กรใส่ใจความเป็นอยู่ของพนักงาน
 • บรรยากาศภายในทีมและที่ทำงานดีขึ้น
 • เป็นการส่งเสริมแรงจูงใจในการทำงานของพนักงาน
 • ช่วยดึงดูดเหล่าพนักงานที่มีความสามารถมายังองค์กร
 • ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์องค์กร

ทำไมต้องใช้บริการ โปรแกรมช่วยเหลือพนักงาน (Employee Assistance Program: EAP) ของ Peace Please Studio

เพราะเราเชื่อว่าสุขภาพใจของพนักงานทุกคนเป็นสิ่งสำคัญ อีกทั้งเรายังให้ความสำคัญกับหลักการที่ใช้ในกระบวนการการปรึกษา ซึ่งคือ กระบวนการทางจิตวิทยา เนื่องจากการให้คำปรึกษามีความเกี่ยวข้องกับจิตใจโดยตรงและเรื่องของใจเป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อนสูง ดังนั้น กระบวนการให้คำปรึกษาจึงควรใช้หลักการที่มีมาตรฐาน มีข้อมูลรองรับ มีการทดสอบ และมีการใช้อย่างแพร่หลายทัวโลก เพื่อให้ผู้เข้ารับบริการหรือพนักงานได้รับประโยชน์จากการให้คำปรึกษามากที่สุด และปลอดภัยต่อใจมากที่สุด

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Employee Assistance Program (EAP)

Contact Us

Contact us to learn more about our programs and activities. Our friendly and knowledgeable staff are ready to answer any questions you may have.